پرسشنامه حمایت ادراک شده معلم اسکالویک و اسکالویک (2013)

پرسشنامه حمایت ادراک شده معلم اسکالویک و اسکالویک (2013) Teacher’s Perceived Support Scale پرسشنامه حمایت ادراک شده معلم توسط اسکالویک و اسکالویک (2013) به منظور سنجش حمایت ادراک شده معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت ادراک شده معلم دارای 12 سوال و دو مولفه حمایت عاطفی و حمایت…

ادامه مطلب