پرسشنامه حمایت سازمانی محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه حمایت سازمانی محروس و جنئدی (2018) Organizational support questionnaire پرسشنامه حمایت سازمانی توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش حمایت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت سازمانی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این شرکت غالباً به کارمندانی که ایده…

ادامه مطلب