پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری شمیم و همکاران (2009)

پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری شمیم و همکاران (2009) Customer Shared value creation questionnaire پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری توسط وانگ و لو (2009) به منظور سنجش خلق مشترک ارزش مشتری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری دارای 19 سوال و دو مولفه ارزش آفرینی مشترک…

ادامه مطلب