پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی مای (2009)

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی مای (2009) self-efficacy questionnaire پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی توسط مای (2009) به منظور سنجش خودکارآمدی ریاضی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (فکر می کنم در صورت نیاز می توانم از ریاضیات در…

ادامه مطلب