پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی و کالون (1996)

پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی و کالون (1996) Post-traumatic Growth questionnaire پرسشنامه رشد پس از سانحه توسط تدسچی و کالون (1996) به منظور سنجش رشد پس از سانحه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رشد پس از سانحه دارای 21 سوال و 5 مولفه امکانات جديد، ارتباط با ديگران،…

ادامه مطلب