پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1998)

پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1998) Athlete satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران توسط چلادورای و ریمر (1998) به منظور سنجش رضایتمندی ورزشکاران طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران دارای 14 سوال و 4 مولفه رضایت از آموزش و تمرین مربی، رضایت از رفتار و تعامل مربی، رضایت…

ادامه مطلب