پرسشنامه رضایت شغلی استپس و پیدمونت (1986)

پرسشنامه رضایت شغلی استپس و پیدمونت (1986) Job satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت شغلی توسط استپس و پیدمونت (1986) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 21 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(با توجه به انتظاراتی که از من دارند…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی ایرونسون و همکاران (1989)

پرسشنامه رضایت شغلی ایرونسون و همکاران (1989) Job satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت شغلی توسط ایرونسون و همکاران (1989) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر امروز بخواهیم شغلي انتخاب كنم،باز هم…

ادامه مطلب