پرسشنامه رفتار وندالیستی سوبیه و الروفو (2010)

پرسشنامه رفتار وندالیستی سوبیه و الروفو (2010) Vandalism Behavior Questionnaire پرسشنامه رفتار وندالیستی توسط سوبیه و الروفو (2010) به منظور سنجش رفتار وندالیستی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار وندالیستی دارای 19 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مشت زدن به دیوار کلاس ها و…

ادامه مطلب