پرسشنامه رهبری خدمتگزار لاب (1999)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار لاب (1999) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار توسط لاب (1999) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 60 سوال و 6 مولفه ارزش دادن به افراد، توسعه افراد، برقراری روابط دوستانه، نشان دادن اعتماد، فراهم نمودن زمینه رهبری و…

ادامه مطلب