پرسشنامه رهبری خودشیفته جونز و پائول هاوس (2014)

پرسشنامه رهبری خودشیفته جونز و پائول هاوس (2014) Narcissistic leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خودشیفته توسط جونز و پائول هاوس (2014) به منظور سنجش رهبری خودشیفته  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه خود گزارشی است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خودشیفته  دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب