پرسشنامه سكون زدگی باردويک (1986)

پرسشنامه سكون زدگی باردويک (1986) Career plateau questionnaire پرسشنامه سكون زدگی توسط باردويک (1986) به منظور سنجش سكون زدگی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سكون زدگی دارای 15 سوال و سه مولفه عدم ارتقا و رشد سازماني، فقدان یادگيری و عدم احساس لذت و روزمرگي می باشد و بر…

ادامه مطلب