پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD) – 53 آیتمی

     پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD) – 53 آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه برای سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است و شامل 53 سوال می باشد. این الگو خصوصیات ساختاری و شغلی و تعاملی خانواده را معین می سازد.. جهت تهیه این پرسشنامه…

ادامه مطلب