پرسشنامه شایستگی مسیر شغلی آکرمنز و همکاران (2013)

پرسشنامه شایستگی مسیر شغلی آکرمنز و همکاران (2013) Career competency questionnaire پرسشنامه شایستگی مسیر شغلی توسط آکرمنز و همکاران (2013) به منظور سنجش شایستگی مسیر شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شایستگی مسیر شغلی دارای 21 سوال و 6 مولفه تامل بر انگیزه، تامل بر صلاحیت، شبکه سازی، خودتعریفی،…

ادامه مطلب