پرسشنامه شایعه سازمانی داگلی و هان (2018)

پرسشنامه شایعه سازمانی داگلی و هان (2018) Organizational rumor questionnaire پرسشنامه شایعه سازمانی توسط داگلی و هان (2018) به منظور سنجش شایعه سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شایعه سازمانی دارای 24 سوال و 3 مولفه کسب اطلاعات، اجتماعی شدن و اثربدبینانه می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب