پرسشنامه شخصیت شغلی واریساک و کینگ (2001)

پرسشنامه شخصیت شغلی واریساک و کینگ (2001) Job personality questionnaire پرسشنامه شخصیت شغلی توسط واریساک و کینگ (2001) به منظور سنجش شخصیت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت شغلی دارای 40 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از سایر افراد برای نیل به…

ادامه مطلب