پرسشنامه شوک های مسیر شغلی سیبرت و همکاران (2013)

پرسشنامه شوک های مسیر شغلی سیبرت و همکاران (2013) Career shocks questionnaire پرسشنامه شوک های مسیر شغلی توسط سیبرت و همکاران (2013) به منظور سنجش شوک های مسیر شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه موفقیت شغلی دارای 7 سوال و 2 مولفه شوک های مسیر شغلی منفی و شوک…

ادامه مطلب