پرسشنامه شیوه های اعمال قدرت مربیان هارلود وایستد (2000)

پرسشنامه شیوه های اعمال قدرت مربیان هارلود  وایستد (2000) Power in sport Questionnaire پرسشنامه شیوه های اعمال قدرت مربیان توسط هارلود  وایستد (2000) به منظور سنجش شیوه های اعمال قدرت مربیان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شیوه های اعمال قدرت مربیان دارای 15 سوال و 5 مولفه قدرت مبتنی…

ادامه مطلب