پرسشنامه عدم امنیت شغلی پینار و همکاران (2013)

پرسشنامه عدم امنیت شغلی پینار و همکاران (2013) Job insecurity questionnaire پرسشنامه عدم امنیت شغلی توسط پینار و همکاران (2013) به منظور سنجش عدم امنیت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عدم امنیت شغلی دارای 8 سوال و 2 مولفه عدم امنیت شناختی و عدم امنیت احساسی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدم امنیت شغلی اُنیل و سویتوس (2013)

پرسشنامه عدم امنیت شغلی اُنیل و سویتوس (2013) Job insecurity questionnaire   پرسشنامه عدم امنیت شغلی توسط اُنیل و سویتوس (2013) به منظور سنجش عدم امنیت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عدم امنیت شغلی دارای 18 سوال و 4 مولفه رفتن شغل، بقای سازمانی، تغییر شغل و حاشیه…

ادامه مطلب