پرسشنامه فردگرایی (1387)

پرسشنامه فردگرایی (1387) The Individualism Questionnaire پرسشنامه فردگرایی توسط وثوقی و میرزایی (1387) به منظور سنجش فردگرایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فردگرایی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من ترجیح می دهم به گونه ای فکر کنم و تصمیم گیری کنم…

ادامه مطلب

پرسشنامه تقلب علمی (1393)

پرسشنامه تقلب علمی (1393) Academic Cheating Questionnaire پرسشنامه تقلب علمی توسط عمرانی دهکهان (1393) بر مبنای مطالعات (وایتلی و اسپیگل، 2002؛ مک کیب و همکاران،2006؛ کلزبلیکر ، 2007؛ آکبولوت و همکاران، 2008؛ مگی و همکاران، 2008) به منظور سنجش تقلب علمی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تقلب علمی دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر تخریب گرایی (وندالیسم) در بین دانش آموزان (1393)

پرسشنامه عوامل موثر بر تخریب گرایی (وندالیسم) در بین دانش آموزان (1393) Factors affecting radical damage (Vandalism) among adolescents questionnaire پرسشنامه عوامل موثر بر تخریب گرایی(وندالیسم) در بین دانش آموزان توسط بهرمان (1393) به منظور سنجش عوامل موثر بر تخریب گرایی(وندالیسم) در بین دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه شکاف دیجیتالی گوپتا و سریواستاوا (2011)

پرسشنامه شکاف دیجیتالی گوپتا و سریواستاوا (2011) Digital divide questionnaire Gupta & Srivastava (2011) پرسشنامه شکاف دیجیتالی توسط گوپتا و سریواستاوا (2011) به منظور سنجش شکاف دیجیتالی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شکاف دیجیتالی دارای 19 سوال و 3 بعد شکاف فناوری، شکاف سواد اطلاعاتی و شکاف دسترسی به…

ادامه مطلب

پرسشنامه آنومی (بی هنجاری) 1391

پرسشنامه آنومی (بی هنجاری) 1391 Anomie Questionnaire پرسشنامه آنومی یا بی هنجاری توسط عباس نیا (1391) به منظور سنجش آنومی یا بی هنجاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آنومی یا بی هنجاری دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (قوانين اين قدر دست…

ادامه مطلب

پرسشنامه محرومیت نسبی (1391)

پرسشنامه محرومیت نسبی (1391) Relative Deprivation Questionnaire پرسشنامه محرومیت نسبی توسط عباس نیا (1391) به منظور سنجش محرومیت نسبی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه محرومیت نسبی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در مقایسه خودم با دیگران احساس می کنم چیزهایی که…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت ملی (1392) – 25 سوالی

پرسشنامه هویت ملی (1392) – 25 سوالی National Identity questionnaire پرسشنامه هویت ملی توسط ربانی و رستگار (1392) به منظور سنجش هویت ملی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت ملی دارای 25 سوال و 6 مولفه شامل فرهنگی، زبانی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی و دینی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت جمعی (1390) – 30 سوالی

پرسشنامه هویت جمعی (1390) – 30 سوالی Collective Identity questionnaire پرسشنامه هویت جمعی توسط هزارجریبی و لهراسبی (1390) به منظور سنجش هویت جمعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت جمعی دارای 30 سوال و 3 مولفه شامل هویت قومی، هویت ملی و هویت فراملی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (1395) – 23 سوالی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (1395) – 23 سوالی Social Capital questionnaire پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش سرمایه اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه اجتماعی دارای 23 سوال و 5 مولفه شامل اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصور بدن (1395) – 14 سوالی

پرسشنامه تصور بدن (1395) – 14 سوالی Body image questionnaire پرسشنامه تصور بدن توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش تصور بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصور بدن دارای 14 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (این روزها مردم…

ادامه مطلب