پرسشنامه استاندارد چند بعدی سالمندی موفق در ایران

        پرسشنامه استاندارد چند بعدی سالمندی موفق در ایران successful ageing questionnaire پرسشنامه چند بعدی سالمندی موفق در ایران توسط زنجری و همکاران (۲۰۱۹) به منظور سنجش سالمندی موفق طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۴ سوال و هفت مولفه بهزیستی روانشناختی، حمایت اجتماعی، امنیت مالی و محیطی، سلامت جسم…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شناختارهای جرم زا تانجنی و همکاران ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد شناختارهای جرم زا تانجنی و همکاران ۲۰۰۷ Criminogenic Cognitions scale Tangney and et al 2007 پرسشنامه شناختارهای جرم زا توسط تانجنی و همکاران (۲۰۰) به منظور سنجش درگیری تحصیلی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و ۵ مولفه شناخت های مرتبط با استحقاق،…

ادامه مطلب