پرسشنامه عملکرد سازمانی محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه عملکرد سازمانی محروس و جنئدی (2018) Organizational performance questionnaire پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش عملکرد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در طی سه سال گذشته درصد محصولات…

ادامه مطلب