پرسشنامه فرسودگی عاطفی گرندی (2003)

پرسشنامه فرسودگی عاطفی گرندی (2003) emotional exhaustion questionnaire پرسشنامه فرسودگی عاطفی توسط گرندی (2003) به منظور سنجش فرسودگی عاطفی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی عاطفی  دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی صبح از خواب بیدار میشوم، از اینکه باید به…

ادامه مطلب