پرسشنامه فرهنگ یادگیري سازمانی اسکرلاواج و همکاران (2011)

پرسشنامه فرهنگ یادگیري سازمانی اسکرلاواج و همکاران (2011) Organizational learning culture questionnaire پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی توسط اسکرلاواج و همکاران (2011) به منظور سنجش فرهنگ یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی دارای 42 سوال و 3 کسب اطلاعات، تفسیر دانش و تغییرات شناختی و رفتاری…

ادامه مطلب