پرسشنامه فعاليت های توسعه منابع انسانی والنتین و همکاران (2013)

پرسشنامه فعاليت های توسعه منابع انسانی والنتین و همکاران (2013) Human resource development plans questionnaire پرسشنامه فعاليت های توسعه منابع انسانی توسط والنتین و همکاران (2013) به منظور سنجش فعاليت های توسعه منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فعاليت های توسعه منابع انسانی دارای 17 سوال و 4…

ادامه مطلب