پرسشنامه ادراک از حمایت معلم بنزن – لیبروجو و همکاران (2017)

پرسشنامه ادراک از حمایت معلم بنزن – لیبروجو و همکاران (2017) Perception of Teacher’s Support questionnaire پرسشنامه ادراک از حمایت معلم توسط بنزن – لیبروجو و همکاران (2017) به منظور سنجش ادراک از حمایت معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از حمایت معلم دارای 7 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت آموزشی هلینگر (1983)

پرسشنامه مدیریت آموزشی هلینگر (1983) Educational Administration questionnaire پرسشنامه مدیریت آموزشی توسط هلینگر (1983) به منظور سنجش مدیریت آموزشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت آموزشی دارای 50 سوال و 10 مولفه چارچوب اهداف مدرسه، اهداف ارتباطی مدرسه، نظارت و ارزیابی آموزشی، برنامه ریزی مناسب، نظارت بر پیشرفت دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد کارکنان اسماعیل و همكاران (2016)

پرسشنامه عملکرد کارکنان اسماعیل و همكاران (2016) Staff performance questionnaire پرسشنامه عملکرد کارکنان توسط اسماعیل و همکاران (2016) به منظور سنجش عملکرد کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد کارکنان دارای 17 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سازمان ما حاضر است تا مزایاي اضافی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز هونینگ و هوگ (2014) Teacher’s orientation towards student performance questionnaire پرسشنامه نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش معلم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014) Formalization of participation in decision making questionnaire پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم…

ادامه مطلب