پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری رحمان(2019)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری رحمان(2019) Customer relationship management questionnaire پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری توسط رحمان (2019) به منظور سنجش مدیریت ارتباط با مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در سازمان ما،…

ادامه مطلب