پرسشنامه مدیریت دانش ابوبكر و همكاران (2019)

پرسشنامه مدیریت دانش ابوبكر و همكاران (2019) Knowledge management questionnaire پرسشنامه مدیریت دانش توسط ابوبكر و همكاران (2019) به منظور سنجش مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت دانش دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارکنان سازمان ما در مدیریت دانش امکان…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت دانش

        پرسشنامه های استاندارد مدیریت دانش مادسیج با روایی و پاپایی مدیریت  دانش یکی از مهم ترین مولفه های رشته های مدیریت و مدیریت آموزشی  است که هروز بیشتر از قبل اساتید ، محققان و دانشجویان به آن توجه می کنند.این مفهوم  حدود سی سال است که به آن توجه زیادی شده…

ادامه مطلب