پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک (1399)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک (1399) Electronic Human Resource Management questionnaire پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اساس مدل خشمان (2019) توسط بهرامی (1399) به منظور سنجش مدیریت منابع انسانی الکترونیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارای 25 سوال و 5 مولفه استخدام الکترونیک، انتخاب…

ادامه مطلب