پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون و همکاران (2005)

پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون و همکاران (2005) Body Image Concern Inventory (BICI) پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی توسط لیتلتون، آکسوم و پوري (2005) به منظور سنجش نگرانی از تصویر بدنی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی دارای 19 سوال و 2 مولفه نارضایتی و…

ادامه مطلب