پرسشنامه همدلی اساسی جولیف و فارينگتون (2006)

پرسشنامه همدلی اساسی جولیف و فارينگتون (2006) Basic empathy scale پرسشنامه همدلی اساسی توسط جولیف و فارينگتون (2006) به منظور سنجش همدلی اساسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه همدلی اساسی دارای 20 سوال و 2 مولفه عاطفی – هیجانی و شناختی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب