پرسشنامه هوش بازار جاورسکی و کهلی (1993)

پرسشنامه هوش بازار جاورسکی و کهلی (1993) Market intelligence questionnaire پرسشنامه هوش بازار توسط جاورسکی و کهلی (1993) به منظور سنجش هوش بازار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش بازار دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ارتباط مستقیم با مشتریان در این کسب…

ادامه مطلب