پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان التیرن و تودوران (2015)

پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان التیرن و تودوران (2015) Customer behavioral commitment questionnaire پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان توسط التیرن و تودوران (2015) به منظور سنجش تعهد رفتاری مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(یکی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودآگاهی خصوصی ريلو و اليک (1998)

پرسشنامه خودآگاهی خصوصی ريلو و اليک (1998) Private self-awareness questionnaire پرسشنامه خودآگاهی خصوصی توسط ریلو و الیک (1998) به منظور سنجش خودآگاهی خصوصی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودآگاهی خصوصی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بسيار سريع از تغييراتی كه در حالات…

ادامه مطلب

پرسشنامه شکوفایی توانایی لفرانکویس و همکاران (1997)

پرسشنامه شکوفایی توانایی لفرانکویس و همکاران (1997) (Measure of Actualization of Potential (MAP  پرسشنامه شکوفایی توانایی توسط لفرانکویس و همکاران (1997) به منظور سنجش خودشکوفایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شکوفایی توانایی دارای 23 سوال و 2 مولفه گشودگی به تجربه و خود ارجاعی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد شغلی کوپمنز (2011)

پرسشنامه عملکرد شغلی کوپمنز (2011) Job Performance questionnaire Koopmans (2011) پرسشنامه عملکرد شغلی توسط کوپمنز (2011) به منظور سنجش عملکرد شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی  دارای 40 سوال و 4 مولفه عملکرد زمینه ای، عملکرد وظیفه ای، عملکرد انطباقی و رفتارهای ضدبهره وری می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشیفتگی مرضی پینکس و همکاران (2009)

پرسشنامه خودشیفتگی مرضی پینکس و همکاران (2009) Pathological Narcissism Inventory پرسشنامه خودشیفتگی مرضی توسط پینکس و همکاران (2009) به منظور سنجش خودشیفتگی مرضی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشیفتگی مرضی دارای 52 سوال و 7 مولفه عزت نفس مشروط، بهره کشی ارتقا خود با ازخودگذشتگی، پنهان سازی خود، خیال…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشکوفایی (1396)

پرسشنامه خودشکوفایی (1396) Human Flourishing Questionnaire پرسشنامه خودشکوفایی توسط سلیمانی و همکاران (1396) به منظور سنجش خودشکوفایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشکوفایی دارای 28 سوال و 4  مولفه هیجان مثبت، روابط، معنایابی و پیشرفت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(طرح ها یا اهداف شخصی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه تیان و همکاران (2014)

پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه تیان و همکاران (2014) Brief adolescents’ subjective well-being in school scale Tian & et al (2013) پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه توسط تیان و همکاران (2014) به منظور سنجش نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه تیام و همکاران (2014)

پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه تیام و همکاران (2014) Brief Adolescents’ Subjective Well-being in School Scale Tian & et al (2014) پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه توسط تیان و همکاران (2014) به منظور سنجش بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان…

ادامه مطلب

پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009)

پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009) Social Safeness & Pleasure Scale Gilbert & et al (2009) پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی توسط گیلبرت و همکاران (2009) به منظور سنجش امنیت و لذت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی دارای 11 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (1994) – 52 سوالی

پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (1994) – 52 سوالی Metacognition self-awareness questionnaire Schraw & Dennison (1994) پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی توسط شراو و دنیسون (2003) به منظور سنجش خودآگاهی فراشناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی دارای 52 سوال و 2 مولفه دانش فراشناختی (دانش بیانی، دانش روشی…

ادامه مطلب