پرسشنامه عزت نفس سازمانی (1989)

پرسشنامه عزت نفس سازمانی (1989) Organizational self-Steam (OBSE) questionnaire پرسشنامه عزت نفس سازمانی (1989) به منظور سنجش اعتقاد و باورهای کارکنان و ارزشمندی آنها را در محيط سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس سازمانی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی شغلی رییس و زانتانپولو (2015) – 16 سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی رییس و زانتانپولو (2015) – 16 سوالی (Job burnout questionnaire Reis & Xanthopoulou (2015  پرسشنامه فرسودگی شغلی توسط رییس و زانتانپولو (2015) به منظور سنجش فرسودگی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای 16 سوال  می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اینرسی سازمانی هاگ (2014)

پرسشنامه اینرسی سازمانی هاگ (2014) (Organizational inertia questionnaire Haag (2014 پرسشنامه اینرسی سازمانی توسط هاگ (2014) به منظور سنجش میزان اینرسی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اینرسی سازمانی دارای 15 سوال و 5 مولفه اینرسی شناختی، رفتاری، شناختی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازخورد سازمانی آلدرز (2000)

پرسشنامه بازخورد سازمانی آلدرز (2000) (Organizational Feedback Questionnaire Alders (2000 پرسشنامه بازخورد سازمانی توسط آلدرز (2000) به منظور سنجش میزان بازخورد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازخورد سازمانی دارای 10 سوال و 3 مولفه صحت بازخورد، اهمیت و پیشرفت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی (1397) – 9 سوالی

پرسشنامه شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی (1397) – 9 سوالی Strategic competence of human resource manager’s questionnaire پرسشنامه شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی توسط هاشمی تبار (1397) به منظور سنجش میزان شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی دارای 9 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت سازمانی (1392) – 9 سوالی

پرسشنامه هویت سازمانی (1392) – 9 سوالی Organizational Identity questionnaire پرسشنامه هویت سازمانی توسط نصر اصفهانی (1392) به منظور سنجش میزان هویت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت سازمانی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (به خاطر این كه بسياری از…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنوع شغلی (1390) – 3 سوالی

پرسشنامه تنوع شغلی (1390) – 3 سوالی Job Diversity questionnaire پرسشنامه تنوع شغلی توسط خوشنود (1390) به منظور سنجش میزان تنوع شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنوع شغلی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (شغل نيازمند كارمندی است كه كارهای مختلفی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی مند چیتراو پلونگ (2011) – 6 سوالی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی مند چیتراو پلونگ (2011) – 6 سوالی The Social Responsibility Questionnaire Mandhachitara & Poolthong (2011) پرسشنامه مسئولیت اجتماعی توسط مند چیتراو پلونگ (2011) به منظور سنجش مسئولیت اجتماعی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مسئولیت اجتماعی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشارکت شغلی سالانوا و شائوفیلی (2008) – 10 سوالی

پرسشنامه مشارکت شغلی سالانوا و شائوفیلی (2008) – 10 سوالی Job engagement Questionnaire Salanova & Schaufeli (2008) پرسشنامه مشارکت شغلی توسط سالانوا و شائوفیلی (2008) به منظور سنجش مشارکت شغلی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشارکت شغلی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه توانمندی زنان

ادبیات و پرسشنامه توانمندی زنان ادبیات و پرسشنامه توانمندی زنان واژه‌ی توانمندی در بافت‌های متفاوت و نهادهای مختلف به کار رفته است. مثلاً ادبیات مربوط به این واژه در عرصه‌های آموزش، مددکاری اجتماعی و روان شناسی، در سیاست های رادیکال دهه ی 1960 امریکا و گروه‌های توسعه‌گرای جوامع شمال و جنوب، همچنین در نهادهای فمینیستی…

ادامه مطلب