پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 17 سوالی

    پرسشنامه استاندارد عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 17 سوالی factors related to missed care nursing Questionnaire پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده توسط بلکمن و همکاران (2015) به منظور سنجش عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 20 سوالی

    پرسشنامه استاندارد عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015- 20 سوالی factors related to missed care nursing Questionnaire پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده توسط بلکمن و همکاران (2015) به منظور سنجش عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015

        پکیج پرسشنامه عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده بلکمن و همکاران 2015 این پکیج حاوی2 پرسشنامه در مورد عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده می باشد. تعریف مفهومی عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری فراموش شده: يكي از حقوق بيماران…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (ویژما) و رز (1988)

    پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (ویژما) و رز (1988) The Wijma Delivery Expectancy-  Experience Questionnaire پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (1988) داراری نسخه A و B است و  جهت سنجش و بررسی ترس از زایمان و با هدف اندازه گیری احساسات مادر در طول زایمان، انتظارات و تجربه زایمان استفاده می شود. در…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی زایمان لویی 1993

    پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی زایمان لویی 1993 childbirth self-efficacy inventory پرسشنامه خودکارآمدی زایمان توسط لویی (1993) به منظور سنجش خودکارآمدی زایمان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط خورسندی و همکاران (1387) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 62 سوال و دو مرحله فعال و مرحله زایمان و هر مرحله دارای دو…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری آلدرسی و لین 2011

      پرسشنامه استاندارد نگرانی های دوره بارداری آلدرسی و لین 2011 (Prenatal Distress Questionnaire (PDQ پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری توسط آلدرسی و لین (2011) به منظور سنجش نگرانی های دوره بارداری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال و شامل 3 مولفه نگرانی درباره تولد و نوزاد،  نگرانی در…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود بیمار انگاری ایوانز 1980

    پرسشنامه خود بیمار انگاری ایوانز 1980 پرسشنامه خود بیمار انگاری در سال (1980) توسط ایوانز به ‌منظور آشنایی با تمایلات خود بیمار انگاری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 36 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تصور می‌کنید در مقایسه با گروه سنی خود، تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب قلب (CAQ) ایفرت  و همکاران 200

    پرسشنامه استاندارد اضطراب قلب (CAQ) ایفرت  و همکاران 200 The cardiac anxiety questionnaire Eifert and et al 2000 پرسشنامه اضطراب قلب در سال (1992) توسط ایفرت به منظور ارزیابی اضطراب مربوط به قلب طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و 3 بعد می باشد و بر اساس طیف پنج…

ادامه مطلب

مقیاس تجدید نظر شده استرس پرستاری فرنچ و همکاران 2000

مقیاس تجدید نظر شده استرس پرستاری فرنچ و همکاران 2000 Expanded Nursing Stress Scale French et al., 2000 مقیاس تجدید نظر شده استرس پرستاری توسط فرنچ و همکاران در سال 2000 به منظور سنجش استرس پرستاری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 57 سوال و 9 مولفه می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب