پرسشنامه چرخش شغلی هسن هو و همکاران (2006)

پرسشنامه چرخش شغلی هسن هو و همکاران (2006) Job Rotation questionnaire پرسشنامه چرخش شغلی توسط هسن هو و همکاران (2006) به منظور سنجش چرخش شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه چرخش شغلی دارای 11 سوال و 3 مولفه توجه به نظرات، علایق و قابلیت های افراد و توجه به…

ادامه مطلب