پرسشنامه کارآفرینی ونکاتارامان (2019)

پرسشنامه کارآفرینی ونکاتارامان (2019) Entrepreneurship questionnaire پرسشنامه کارآفرینی توسط ونکاتارامان (2019) به منظور سنجش کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کارآفرینی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(استفاده از مهارت ها و تخصص های مدیریتی برای ایجاد مزیت های زقابتی در عرصه کارآفرینی…

ادامه مطلب