پرسشنامه کارآمدی مربیگری فیلتز و همکاران (1999)

پرسشنامه کارآمدی مربیگری فیلتز و همکاران (1999) Coaching efficacy Questionnaire پرسشنامه کارآمدی مربیگری توسط فیلتز و همکاران (1999) به منظور سنجش کارآمدی مربیگری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کارآمدی مربیگری دارای 24 سوال و 4 مولفه اثر انگیزش، اثر استراتژی بازی، اثر آموزش تکنیک و اثر شخصیت سازی می…

ادامه مطلب