پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر سیمونز و همکاران (2007)

پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر سیمونز و همکاران (2007) Leader’s behavioral integrity questionnaire پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر توسط سیمونز و همکاران (2007) به منظور سنجش یکپارچگی رفتاری رهبر  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر  دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (زمانی…

ادامه مطلب