پروژه ساختار سازمانی استانداری

دانلود رایگان پروژه ساختار سازمانی استانداری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج شرح وظایف استانداران و فرمانداران ماده 1: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به‌نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای…

ادامه مطلب