پرسشنامه ارزیابی شایستگی های سازمان یادگیرنده ویک و لئون

  دریافت پکیج   پرسشنامه ارزیابی شایستگی های سازمان یادگیرنده ویک و لئون (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سازمان یادگیرنده، به منظور تعیین این که آیا سازمان شما از شایستگی های یک سازمان یادگیرنده برخوردار است، به کار گرفته می شود. ابتدا سازمان ] یا گروهی [ را که می خواهید…

ادامه مطلب