کتاب آوا شناسی

کتاب آوا شناسی دانلود رایگان کتاب آوا شناسی نگرشی بر نظام آوایی زبان از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج پیشگفتار کتاب حاضر نگرشی تحلیلی است بر دستاوردهای مربوط به پژوهش های انجام گرفته در حوزه آوا شناسی زبان با رویکرد چگونگی تولید فیزیکی و شاخصه های زبانی آواها همراه با آرایش نظام مند آنها…

ادامه مطلب