فیلم کروماتوگرافی لایه نازک TLC

کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) (Thin Layer Chromatography)یکی از روشهای جداسازی می باشد که جداسازی بصورت تقسیمی، جذب سطحی، جذب و Ion-exchangeمی باشد .سرعت تفکیک در آن بسیار بالاست و جذب ودفع گونه ها روی T.L.C. یک فرایند برگشت پذیر است وافت معکوس حلال وجود ندارد یعنی حرکت آن بطرف بالا بصورت…

ادامه مطلب