کوپل کروماتوگرافی گازی – طیف بینی جرمی

فیلم کوپل کروماتوگرافی گازی – طیف بینی جرمی GC-MS در فیلم زیر کوپل دو دستگاه GC و MS را مشاهده می کنیم. همچنین در مورد نحوه کارکرد دو دستگاه و قسمتهای مختلف آنها به طور کامل توضیح داده می شود.  

ادامه مطلب

فیلم مقدار نمونه مورد نیاز برای تزریق در کروماتوگرافی گازی

مقدار نمونه مورد نیاز برای تزریق در کروماتوگرافی گازی مقدار نمونه تزریق شونده به ستون دستگاه از چند دهم میکرولیتر تا 20میکرو لیتر می باشد .این مقدار بستگی به نوع ستون مورد استفاده در دستگاه می باشد. دو نوع ستون داریم.ستون پرشده که میتواند نمونه های بیشتری را پذیرا باشد وستون لوله باز یا مویین…

ادامه مطلب