پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان(۱۹۹۹)