پرسشنامه استاندارد محقق ساخته عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی