پرسشنامه واکنش مصرف کننده به تبلیغات تلویزیونی لویت

  دریافت پکیج پرسشنامه واکنش مصرف کننده به تبلیغات تلویزیونی لویت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه واکنش مصرف کننده به تبلیغات تلویزیونی توسط Leavitt در سال ۱۹۷۰ ساخته شده است که از ۴۵ گویه و ۸ خرده مقیاس عامل انرژی زا (۶ سوال)، عامل سرگرم کننده (۶ سوال)، عامل ارتباط شخصی (۶ سوال)،…

ادامه مطلب

پرسشنامه مصرف پرستیژی (وجهه ای) ایستمن و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه مصرف پرستیژی (وجهه ای) ایستمن و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مصرف پرستیژی (وجهه ای) توسط Eastman، Goldmith و Flynn در سال ۱۹۹۹ساخته شده است که از ۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تمایل افراد برای نشان دادن جایگاه اجتماعی شان در خرید…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های فروش رنتز و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه مهارت های فروش رنتز و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های فروش توسط Rentz، Shepher، Tashchian، Dabholkar و Ladd  در سال ۲۰۰۲ساخته شده است که از ۱۵ گویه و ۳ خرده مقیاس مهارت های بین شخصی (۵ سوال)، مهارت های فروشنده (۵ سوال) و دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق به تصمیم گیری برای خرید میتال

  دریافت پکیج پرسشنامه اشتیاق به تصمیم گیری برای خرید میتال (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اشتیاق به تصمیم گیری برای خرید توسط Mittal  در سال ۱۹۸۹ ساخته شده است که از ۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق به تصمیم گیری برای خرید بکار می رود.نمره گذاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن – نسخه ۴۲ آیتمی

  دریافت پکیج پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن – نسخه ۴۲ آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کیفیت کار تیمی توسط هوگل و گموئندن (۲۰۰۱) ساخته شده است که از ۴۲ گویه و ۸ خرده مقیاس ارتباطات (۸ سوال)، هماهنگی (۴ سوال)، همکاری (۴ سوال)، توازن مشارکت (۴ سوال)،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استفاده کشاورزان از منابع اطلاعاتی درباره آزمون خاک زراعی

  دریافت پکیج پرسشنامه برندسازی داخلی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استفاده کشاورزان از منابع اطلاعاتی درباره آزمون خاک زراعی از ۱۳ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان استفاده کشاورزان از منابع اطلاعاتی درباره آزمون خاک زراعی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه برندسازی داخلی

  دریافت پکیج پرسشنامه برندسازی داخلی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه برندسازی داخلی توسط Punjaisri، Wilson و Evanschitzky در سال ۲۰۰۹ ساخته شده است که از ۱۰ گویه و ۴ خرده مقیاس آموزش (۴ سوال)، جهت دهی (۲ سوال)، جلسه های گروهی (۲ سوال) و جلسه های توجیهی (۲ سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه واکنش بیننده نسبت به تبلیغات لاستویکا

  دریافت پکیج پرسشنامه واکنش بیننده نسبت به تبلیغات لاستویکا (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه واکنش بیننده نسبت به تبلیغات توسط Lastovicka در سال ۱۹۸۳ ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۳ خرده مقیاس ارتباط (۶ سوال)، سردرگمی (۵ سوال) و سرگرمی (۵ سوال) تشکیل شده است که به منظور…

ادامه مطلب

مقیاس تشابه برند توسعه یافته دیسای و کلر

  دریافت پکیج مقیاس تشابه برند توسعه یافته دیسای و کلر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تشابه برند توسعه یافته توسط Desai و Keller در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است که از ۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تشابه بین برند کنونی شرکت و محصول توسعه یافته بکار…

ادامه مطلب

مقیاس پیش بینی فروش جاستر

  دریافت پکیج مقیاس پیش بینی فروش جاستر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس پیش بینی فروش جاستر از ۱ گویه ساخته شده است که به منظور ارزیابی نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان بکار می رود. نمره گذاری این مقیاس با طیف یازده نقطه ای (از صفر تا ۱۰) می باشد. روایی…

ادامه مطلب