پرسشنامه دو سوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990)- 28 سوالی