ادبیات تاثیر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری