ادبیات و پرسشنامه آمیخته بازاریابی و بازاریابی سبز