ادبیات پرسشنامه آشنایی با مفاهیم بنیادی فرآیند فن آوری اطلاعات و ارتباطات