ادبیات اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی -رفتاری