ادبیات پرسشنامه اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحليل رفتار متقابل